De Haagse Loge

RAKOCZY

van het Nederlands Verbond van Vrijmetselaren beoefent sedert 1911 de Vrijmetselarij naar de oude ritus van Engeland VOOR MANNEN ÈN VROUWEN en geeft eens per jaar een openbare informatieavond voor belangstellenden in het Logegebouw: Laan van Meerdervoort 1a te Den Haag
Informatie wordt u uiteraard ook graag middels andere wegen verstrekt:
telefonisch: 071 - 5157765 of 026 - 3116261
schriftelijk: Postbus 1119, 2302 BV Leiden of zend een e-mail naar de secretaris van onze O..

Ter oriëntatie geven wij onderstaand een overdruk uit onze voorlichtingsfolder. Enige punten welke hierin summier behandeld worden, zijn:
  1. Wat is Vrijmetselarij?
  2. Geheim genootschap?
  3. Vrijmetselarij een godsdienst?
  4. Verloop bijeenkomsten
  5. Voorwaarden lidmaatschap
  6. Wie kan er lid worden?
  7. Hoe kan men lid worden?
  8. Wat kost het lidmaatschap?ENKELE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER VRIJMETSELARIJ IN HET ALGEMEEN EN OVER DE LOGE RAKOCZY IN HET BIJZONDER.


Wat is Vrijmetselarij?

Er is een ontelbaar aantal boeken verschenen waarin getracht wordt een omschrijving te geven van wat vrijmetselarij is. Zij bieden belangstellenden de mogelijkheid tot enig inzicht te komen omtrent de doeleinden van de vrijmetselarij en de bijzondere functie die zij voor mensen kan hebben temidden van de vele geestelijke stromingen.
De vrijmetselarij pretendeert een levensweg uit te beelden. Wie als lid wordt aangenomen, is hoofdpersoon in een plechtigheid die haar karakter ontleent aan typisch maçonnieke ritualen en symbolen. Het doel is te bouwen aan een tempel der mensheid; hierin is de mens de levende bouwsteen. En om als levende bouwsteen te kunnen dienen, zal men zichzelf daartoe geschikt moeten maken. Dit impliceert een geheel eigen innerlijke weg, langs eigen ervaringen, onbelemmerd door opgelegde dogmaas.


Is de vrijmetselarij een geheim genootschap?

Deze vraag kan met 'neen' beantwoord worden. De maçonnieke bijeenkomsten kunnen echter alleen door vrijmetselaren worden bijgewoond. Dat is geen geheimzinnigdoenerij, maar het duidt wel op beslotenheid. Vrijmetselaren zijn er vrij in om hun lidmaatschap aan een ieder kenbaar te maken. Zij onderscheidt zich van andere geestelijke stromingen door haar geheel eigen methode van werken. Deze methode wordt gekenmerkt door het gebruik van ritualen en symbolen in de loge die alleen voor vrijmetselaren te begrijpen zijn. Het Nederlands Verbond van Vrijmetselaren, alsmede de hieronder ressorterende loges, zijn verenigingen zoals zovele andere, met notarieel goedgekeurde statuten, die voor iedereen ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel.


Is de Vrijmetselarij een godsdienst?

De vrijmetselarij is geen godsdienst. Zij kan dus nooit de plaats innemen van iemands godsdienst of religie. Vrijmetselarij en godsdienst kunnen echter wel goed samengaan in de belevingswereld van haar leden.
Hetzelfde geldt in principe voor de politiek. Iedereen is vrij in de keuze van een politieke richting. Doch, over politieke keuzes en over religieuze gezindheid wordt in de loge nimmer gediscussieerd. Dit om polariserende gesprekken te voorkomen die schadelijk kunnen zijn voor het welzijn van de broederschap.

Hoe is het verloop van een Vrijmetselaars-bijeenkomst?

Leden van de loge Rakoczy ontmoeten elkaar tweemaal per maand op vrijdagavond in het logegebouw aan de Laan van Meerdervoort 1a te Den Haag. Meestal vinden de bijeenkomsten plaats in een ruimte die speciaal bestemd is voor het uitvoeren van ritualen, door vrijmetselaren 'tempel' genoemd. Men draagt dan speciale kleding: de vrouwen een voorgeschreven model witte japon en de mannen een rokkostuum. De bijeenkomsten bestaan hoofdzakelijk uit het houden van rituele inwijdingen in drie graden van de engelse ritus van de vrijmetselarij, te weten: leerling, gezel en meester. Daarnaast worden er lezingen gehouden die worden voorbereid door de leden.


Zijn er voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap?

Een essentiële voorwaarde voor het lidmaatschap is dat men gelooft in een 'hogere macht'. Hieruit kan men concluderen dat de vrijmetselarij religieus is, doch de vrijmetselarij is beslist geen religie. Mensen die extremistische en dogmatische ideeën hebben zullen zich in de vrijmetselarij niet thuisvoelen. Belangrijk is dat men geïnteresseerd is in maatschappelijke, geestelijke en zedelijke vraagstukken en ontvankelijk is voor symbolen en rituelen.

Wie kan er lid worden?

In principe kan iedere man en vrouw vanaf de leeftijd van 21 jaar zich aanmelden, ongeacht de maatschappelijke achtergrond, opleiding, ras, geloof of wereldbeschouwing.

Hoe kan men lid worden?

Wanneer men overweegt lid te worden, dient men zich aan te melden bij de secretaris van de loge. Vervolgens moet men zich doen voorstellen door twee leden.

Wat kost het om lid te worden van de Loge Rakoczy?

Het lidmaatschap bedraagt ƒ 180,-- per jaar. Tevens wordt er bij iedere ceremoniële inwijding een bijdrage in de kosten gevraagd. De speciale kleding - witte japon of rokkostuum - dient eveneens te worden aangeschaft.


Ja, ik ben geinteresseerd meer te weten omtrent de Loge Rakoczy,

stuurt u mij uw informatiemateriaal

neemt u contact met mij op voor een afspraak

 naam:  
 adres:  
 woonplaats:  
 telefoon:  
 e-mail:  
 opmerkingen: