Maçonnieke encyclopedie-S.

De Maconnieke Encyclopedie zoekt


Een ogenblik !


SCHOTTEN. (DE GETROUWE)
SCHOUTEN
SCHREDEN.
De GEHEIMZINNIGE -
De ZAAL DER VERLOREN -
SCHREPFFER
SCHREWSBURY.
SCHRIFT-METSELAARS
SCHRIKELIJKE BROEDER
SCHRIKTEKEN
SCHRÖDER
Friede. Jos. Wilh.- Dr.en Prof.
Friedr. Ludw.-
SCHUBART
SCHUFT
SCHULZE
SCOTT-Frans
Sir Walter-
SECKENDORF
SECRETARIS
GEHEIM-
SEMESTER-WOORD
SENIOR CAPITULI
SERAING, OR. .B.F.
SERAPIS A. .L. .
SETH
SEYDEL
SICILIE
SIC TRANSIT GLORIA MUNDI.
SIERADEN VAN EEN L. .
SINAI
SINCLAIR
SINT
SIVAN
SLUITSTEEN A. .L. .
ST.ALBAAN" GEW. .
ST. JAN A. .L. .
SCHOTTEN. (De GETROUWE) Les Écossais fid‚les, of la Rite de la vieille Bru, is een stelsel, dat slechts in het zuidelijk Frankrijk was verbreid, en welks aanhangers voorgeven dat het in 1747, door de Pretendent (KAREL EDUARD STUARD) is gesticht, gedurende zijn verblijf te Toulouse, uit erkentelijkheid voor het goed onthaal, van de V. . M. . in die streken ondervonden. Het bestond uit negen graden, van welkc de vier eerste, zijnde de eigenlijke of symbolieke V. . M. .. benevens een toegevoegde graad, het eerste, de vier volgende graden, de V. . M. . der kruistochten. het tweede en de laatste graad, of zogenaamde wetenschappelijke V. . M. . het derde kapittel vormen. Zie daarover meer bij THORY, Acta Latomorum, T. I. p. :306.
Schouten (Jan -) Ged. . Gr. . Mr. . Nat. . voor de SS. . Gr. . en Reg. . Mr. . der "La Flamboyante" te Dordrecht. Hij was een van de uitstekendste ma‡. . schrijvers en maakte zich bekend o. a. door zijn Liezang;.Hij was scheepsbouwmeester en enige Bbs. . lieten hem een schip bouwen, waaraan de naam werd gegeven "de Broedertrouw" en dat op 21 Nov. 1836, de 25 e- verjaardag van zijn Reç. ., van stapel liep. Br. . Schouten liet toen een medaille slaan als bewijs van dankbaarheid. Die medaille is gegraveerd door Br. . Schouberg en draagt aan de ene zijde een roer, als zinnebeeld van het schip met de naam "Broedertrouw"en het anker van de hoop, omgeven door twee accacia-takken. Op de keerzijde staat in een lauwerkrans: "Erkententis voor Broedertrouw XXI November MDCCC:XXXVI." Na zijn overlijden werd met een ander schip nog eens hetzelfde gedaan.
Schreden.
De GEHEIMZINNIGE -
De ZAAL DER VERLOREN -
SCHREDEN. In enige systemen komen maç. . schreden of passen voor, die een symb. . betekenis hebben. Zodra de eerste Opziener de Leerling( gezel-, Meester-.)-s pas aan de aspirant geleerd heeft, wordt hij door den Ceremoniemeester naar het oosten geleid.
De GEHEIMZINNIGE - Elke graad heeft haar eigen aantal, die ook op de haar eigen wijze gemaakt worden en een allegoriesche betekenis hebben.
De ZAAL DER VERLOREN - Zaal, waarin zich de viziteuren, en in het algemeen al de Broeders bevinden; zij is voor de voorhof.
Schrepffer
Mackay
Lennhoff
(Johann, Georg-) geb. te Neurenberg in 1739 was eerst Pruisisch huzaar, later kuiper en eindelijk koffiehuishouder te Leipzig. Men weet niet of, en wanneer hij V. . M. . geworden is. In 1772 begon hij in zijn huis zogenaamde Schotse Loges te houden en trad op met de bewering, dat de Strikte Observantie een dwaasheid was, dat niemand het ware wezen kende van de Vrijmij. .,maar dat hij gezonden was om dat aan zijn leerlingen te openbaren. Velen lieten zich door hem bepraten. Men moest hem ontzien, daar hij telkens dreigde, dat hij de geheimen en ritualen van de Loge zou laten drukken. Hij wist de hoogst geplaatste personen te misleiden en aan zich te verbinden; daardoor nog meer overmoedig geworden, nam hij de naam aan van overste ridder von Steinberg en beweerde hij de bastaard te zijn van een Frans edelman. De Franse gezant maakte echter daaraan een einde, de ene ontdekking volgde nu op de andere, en op 8 Oct. 1774 schoot hij zich in het Rozenthal bij Leipzig dood. Geestenklopperij en spiritisme behoorden natuurlijk tot zijn geheime kunsten, en hij was slechts een van de vele bedriegers, die op 't einde van de voorgaande eeuw zo vaak zich vertoonden.
SCHREWSBURY. (Graaf VAN)
SCHRIFT-METSELAARS zijn die handwerksgezellen, welke in het bezit zijn van schriftelijky bewijzen. Zie het Art.METSELAARSGROET.
SCHRIKELIJKE BROEDER Zie VOORBEREIDER
SCHRIKTEKEN is een teken. dat wel te onderscheiden is van het hulpteeken.
Schröder
SCHRÖDER Friedrich Ludwig
Friede. Jos. Wilh.- Dr.en Prof.
Friedr. Ludw.-
SCHRÖDER Friede. Jos. Wilh.- Dr.en Prof.
van de Pharmacie te Marburg. Geb. 19 Maart 1733 te Bielefeld, overl.27 0ct. 1778 te Marburg. Hij is voor de geschiedenis van deVrijmij. . in zoverre van betekenis dat hij overal werkzaam was voor de uitbreiding van de Orde van de Rozenkruisers (z.d.) en van allerlei alchemistische kunstenarijen.
Friedr. Ludw.- geb. te schwerin 3 Maart 1744, overl. 3 Sept. 1816, was laatst Gr. . Mr. . van de Gr. . L. . van Hamburg. Hij was tooneelspeler, eigenaar en directeur van het Hamburger Stadstheater. Op het gebied van de kunst bekleedde hij een eerste plaats, en was zeer bevriend met Lessing. Hij was autodidact, maar een man van groote bekwaamheden en van hoge zedelijke ernst, en zowel op `t gebied van de kunst, als op dat van de Vrijmij. . komt hem de erenaam van hervormer toe. Het doel, dat hij beoogde, was goed, maar de middelen die hij aanwendde kunnen niet altijd goedgekeurd worden. In zijn dagen van goudmaker, geestenziener enz. was het zijn eerste en voornaamste studie om de Hooggraden, die zulk een nadeligen invloed op de St.Jans-Graden uitoefenden , afteschaffen. In verband hiermede wilde hij een geschiedenis van de Vrijmij. . samenstellen, waarbij hij van de meening uitging dat de Brsch. . rechtstreeks afstamde van de oud-Romeinse bouwcorporaties. Verder was hij zeer op geheimhouding gesteld en verdedigde telkens het bestaan van een geheimleer; Krause's (z.d.) denkbeeld van een mensheidsbond vond in hem een beslisten bestrijder.
SCHUBART
Lennhoff
(JOH. CHRISTIAAN) Edelheer VON DEM KLEEFELDE Geheimraad van de Hertog van Coburg-Saalfeld, geboren 24 Februari 1754, overleden 26 April 1787, heeft zich in de Orde een naam gemaakt, door hetgeen hij, verenigd met de Baron VAN HUND, deed, tot grondvesting van het systeem der Strikte Observantie, waar hij de naam droeg van Eques a Struthione (Ridder van de Struisvogel).
Hij was er sub-Prior en reisde Duitsland rond, om er het stelsel uit te breiden.
SCHUFT Zie AKEN
SCHULZE was een der onbekende opperhoofden van het klerikaal systeem; onder de Orde-naam Sergius a Luna
SCOTT FRANS
SCOTT, CAPTAIN ROBERT FALCON.
SCOTT, CHARLES.
SCOTT, JONATHAN.
SCOTT, WALTER.
Lennhoff
Graaf van Dalkieth, later Hertog van Buccleugh, Gr. . M. . der Gr. . L. . van Engeland (Modern Masons), in het jaar 1720. De Br. . DESAGULIERS was zijn gedeputeerde.
Sir Walter- beroemde Engelse dichter en romanschrijver, geb. 15 Aug. 1771 te Edinburg; overl. 21 Sept 1832. Hij was een zeer ijverig V. . M. . en lid van de "St. Davids Lodge" te Edinburg.
SECKENDORF (ALBERT Baron van) Kamer-Prezident te Bayreuth, was lid der hoge graden van de Strikte Observantie, onder de ordenaam van Eques a Capricorno (Ridder van den steenbok).
Secretaris is de naam van een Loge-ambt. De werkzaamheden van die offic. . blijken uit die naam; hij is vooral belast met alle correspondentiën, terwijl, bij grote Loges, het gewone schrijf werk aan een daartoe gehonoreerde Br. . wordt opgedragen.
De.-. van een Loge moet de Protokollen van de Logeverenigingen en de briefwisseling houden, certifikaten en andere akten afgeven, enz. Hij is meestal tegelijk zegelbewaarder. In enige hoge graden wordt de Sekretaris Kanselier genoemd. In de Frans-Schotse hoge graden wordt hij Secretaire du Saint-Empire geheten. Het kleinood van de Sekretaris is twee, kruiselings over elkander liggende pennen in zilver, voor de Groot- Sekretaris zijn deze in het goud.
Bij de Engelse Gr. . L. . volgt de Gr. . Sekretaris in rang op de GG. . Opz. . in de Gr. . L. . van Nederland gaat de Gr. . Redenaar hem vooraf.
GEHEIM- Secretaire intime, of Maetre par curiosit‚, is de 6e. graad van de Raad der Keizers van het Oosten en Westen, ,van het zogenaamd oud-Engelse en ook van het Mitzra‹mietiesch stelsel. Een der beide voorzittende BB. . heet SALOMO, de andere HIRAM, er is een Kapitein en een Luitenant der gardes onder de Officieren; de BB. . stellen SALOMO'S lijfwacht voor.
Semester-woord (.Mot de semestre)-Sedert 1777 wordt in de Franse Loges elke zes maanden, (zowel in de Loges van het Gr. . Or. ., als in die van het Supreme Conseil) een paswoord gegeven. Het doel daarvan is te weten, of een Br. . ook tot een niet erkende L. . behoort, en ook om de BBr. . tot getrouwer Logebezoek op te wekken. Dit woord wordt door het Opperbest. . vastgesteld.
Senior capituli was in de Strikte Observantie (z.d.) meer een waardigheid dan wel een ambt. Hij had meer in 't bijzonder het opzicht over de novitiï, de dienendebroeders en de ceremoniemeesters.
Seraing, Or. .B.F.
-R. .L. .1132 Clarte, rue Ferrer 21
Serapis A. .L. .
Serapis zie Naarden O. . N.F.
Seth volgens de bijbelse legende de derde zoon van Adam. In de zogenaamde Yorker Constitutie komt deze mythische persoon voor; in sommige systemen wordt deze naam symbolisch gebruikt.
Seydel (G. K R.-).Sedert l870 hoog leraar van de wijsbegeerte aan de Leipziger Hogeschool, ook hier te lande bekend o.a. door zijn in '72 verschenen geschrift "Die Reliegion und die Religionen" (waarvan een Nederlandse vertaling het licht zag) een krachtig voorstander van het "Deutse Protestanten verein". Reeds op 18 jarigen leeftijd werd hij in de O. . opgenomen, en later ook in de Opper-Grr. . ingewijd. De Vrijmij. . is voor hem die vereniging die op de gemeenschappelijke basis gebouwd is van alles wat voor allen het hoogste en reinste is, met uitsluiting van alles wat verdeeldheid onder de mensen kan brengen. Deze opvatting der Vrijmij. . zocht hij steeds overal te verbreiden en dus ook alles wat met deze opvatting in strijd is, uit de Loge te weren. Daarom aanvaardde hij met de bekende Br. . J. GA Findel de redactie van de "Bauh–tte"
Sicilië (z. Italie). Een Italiaans eiland Daar bestaan 40 Loges, van verschillende systemen.
Sic transit gloria mundi. (Zo gaat de heerlijkheid van deze wereld voorbij) Deze uitroep (door wapendrager) is in Engeland gebruikt wanneer een ridder van de Kouseband wordt begraven, en zijn lijk in 't graf wordt neergelaten. In enkele systemen is ze ook, bij sommige plechtige gelegenheden, in gebruik.
Tevens bij de kroning van een Paus (Clerico di Capella)

Sieraden van een L. . .. Hieronder verstaat men de juwelen, tabliers en cordons van een Gr. . of een Loge-ambt. De sieraden van de L. . zelf zijn: de moz. . vloer, de Vl. . S. ., het geslingerd koord, de bijbel, de passer en de winkelhaak.
De achtbare Meester draagt aan een band het liniaal, passer en de winkelhaak. De eerste Opziener het waterpas, de tweede Opziener het schietlood. De Sekretaris draagt twee kruiswijze pennen. De Schatmeester de sleutel. De sieraden van een Loge zelf zijn: de Moza‹eke vloer, de vlammende ster en het geslingerd koord; en verder: de Bijbel, de passer en de winkelhaak.
Sinaï
Lennhoff
Mackey
Berg in de Arabische woestijn, waar-naar luid van de legende- de Israelieten de Goddelijke Wet ontvingen. In de catechismus van de graad: "Grand Architect" wordt deze berg naast de Moria en het gebergte van Heredom genoemd, en in de Schotse Graden heeft hij de betekenis: Zetel van de waarheid.
Sinclair
Lennhoff
De familie van deze naam speelt in de geschiedenis van de Schotse bouwlieden en Vrijmetselaars een beduidende rol. Volgens de berichten van Anderson, Lawrie, Calcott en anderen, stichtte William Sinclair, graaf van Orkney on Caithness Lavid van Rosslyn bij Edinburg in 1441 te Rosslyn een kapel, waarvoor Koning Jakob II (1437-60) hem een patent gaf als Grootmeester aller bouwlieden en wel voor zichzelf en al zijn nakomelingen.
De Sincairs nu - zo wordt verder verhaald - hielden de jaarvergaderingen van het gild te Kilwinning, de geboorteplaats van de Vrijmij. .. in Schotland terwijl de Loges van die plaats stichtingsbrieven uitgaven aan hen, die er voor zorgden in andere oorden van het Koninkrijk Schotland regelmatige werkplaatsen te openen. (z. Kilwinning).
De familie deed steeds wel, en veel wel, en eindelijk nam de erfgenaam William Sinclair, die kinderloos was , in 1736 het besluit afstand te doen van zijn erfelijke waardigheid en het Grootmeesterschap weer in de handen van de Brsch. . neer te leggen.
Hij deed dit te meer daar, bij de ondergang van het geslacht Rosslyn, die waardigheid weer naar den troon zou terugkeren en de broederschap dan in haar eigen land zonder hoofd zou zijn.
De Broederschap kwam daar bijeen, en men verkoos toen, uit erkenning van de diensten, die hij altijd aan de broederschap had bewezen, de afgetreden erfelijke Grootmeester tot eerste gekoze Gr. . M. ..
Men moet deze verkiezing als een beleefdheid beschouwen, daar Sinclair later niet weer gekozen werd. Deze laatste Grootmeester uit het huis Sinclair-Rosslyn overleed 24 Jannari 1778 in de ouderdom van 78 jaar; ter zijner eer werd op 14 Februari een grote Rouwloge gehouden. Een portret van deze Sinclair bevindt zich bij een Loge St. Johns Chapel Canongate Edinburg.
Sint (St.) Al de woorden met dit toevoegsel beginnende, zoeke men onder de woorden die daartoe behoren. St. Jan op Jan, Johannes enz.
SIVAN
SIVAN.
de naam van de 3e. maand van de Israël. almanak.
Sluitsteen A. .L. . zie Naarden O. . N.F.
St.Albaan" Gew. . zie Den Haag O. . N.F.Galvaniestraat 94
St. Jan A. .L. .
nr. 1062 O. . Deventer t.b.v. maç. . encyclopedie. Opgemaakt september 1996 P. .S. .

Wanneer is de L. . opgericht en wanneer ontving zij haar charter? Tevens: wie waren de oprichters?

3 juni 1934 Installatie in Enschede van Driehoek "Vrede".
V. .Mr. . Br. . J. Bruin-Bussum
1e Opz. . Zr. . Colenbrander
2e Opz. . Zr. . H. de Groot

Moederl. . van deze Driehoek:
A. .L. . Chr. Rozenkreusz O. . Hilversum
A. .L. . Ken Uzelve O. . Bilthoven
A. .L. . Serapis O. . Huizen
Aanwezig bij de installatie waren enige Bb. . van het G. .O. . en Z. .V. . Br. . Duwaer van de Nationale Raad. Deze laatste Br. . bevestigde en installeerde de Driehoek ceremonieel en officieel. Red. .: Red. . van de A. .L. . Chr. Rozenkreusz. Deze Driehoek hield haar bijeenkomsten meermalen in de Israëlische Synagoge te Enschede, maar ook op andere plaatsen.begin dec. 1949 Door oorlogsdreiging en daarna door de oorlog zelf heeft het tot begin december 1949 geduurd voordat tot de vorming van A. .L. . "Oosterlicht" besloten kon worden.
1957 Van hogerhand is de beslissing genomen om de L. . te splitsen.
Zo kwam A. .L. . 1062 "St. Jan" O. . Deventer tot stand.
Oosterlicht zag in Enschede geen kans nieuwe leden aan te trekken en werd op advies van Zr. . Ter Meulen verplaatst naar Zwolle.
14 maart 1957 Stichting Driehoek nr. 1062 St. Jan ten huize van een van de Zz. . Voorlopige lijst van officieren:
V. .Mr. . Zr. . M. Mackay - Lamaison
1e Opz. . Br. . P.B. Rombouts
2e Opz. . Zr. . H.H.B. de Munck Mortier-Leeger
Red. . Br. . G. de Munck Mortier
Secr. . Br. . H.J. van Marle
Cer. . Zr. . N.J.J.H. de Munck Mortier-Bier
1e Diak. . Zr. . E.L. van Marle-Rijks
2e Diak. . Zr. . A. Postmus
Functies van 1e en 2e Dr. . vooralsnog vacant.

12 april 1957 Tweede oprichtingsbijeenkomst ten huize van een van de Zz. . 29 april 1957 Installatie L. . St. Jan.
Deze installatie vond plaats in het gebouw van het G. .O. . van de Ned., Rijkmanstraat 10 te Deventer.
Besloten wordt de naam van Driehoek nr. 1062 "Sint Jan" O. . Deventer te veranderen in: Loge nr. 1062 "Sint Jan" O. . Deventer.
De Off. . verkiezing vond plaats en resulteerde in het volgende tableau:
V. .Mr. . Zr. . M.F. Mackay-Lamaison
1e Opz. . Br. . P.B. Rombouts
2e Opz. . Zr. . H.H.B. de Munck Mortier-Leeger
Red. . Br. . G. de Munck Mortier
Secr. . Br. . H.J. van Marle
Schatbew. . Br. . H.J. van Marle
Aalm. . Zr. . N.A.J.H. Bier- van Hengelaar

1e Diak. . Zr. . G. Weyschede
2e Diak. . Zr. . A. Postmus
Cer. . Zr. . N.J.J.H. de Munck Mortier-Bier
1e Dr. . Zr. . E.L. van Marle-Rijks
2e Dr. . Zr. . A.C. Prins van Wijngaarden-Sinclair de Rochemont
De functie van V. .Mr. . werd in november 1957 overgenomen door Zr. . M. de Munck Mortier-Leeger.
Op de ledenlijst kwamen ook te staan: Zr. . E.C. Drayer - Amsterdam en Zr. . Dietz - Lochem.
Onze Z. .V. . Br. . H. Engel had als installerend Mr. . de leiding.
De verschillende functies werden als volgt vervuld: 1e Opz. . Z. .V. . Zr. . Draayer, 2e Opz. . V. . Br. . Boosman, Red. . U. . Br. . Timmer, Secr. . U. . Br. . Poortman, Schatbew. . Zr. . Witsenburg, 1e Diak. . Zr. . Van Aalst, 2e Diak. . Zr. . Van de Berg-Boldingh, 1e Cer. . Zr. . Engel-Ledeboer, 2e Cer. . Zr. . A.M. Weyer, 1e Dr. . Zr. . Boosman, 2e Dr. . Zr. . Van Bijlert-de Pauw Gerlings, Aalm. . Zr. . Van Aalst, Zr. . van Tal. . Zr. . Pieters v.d. Waall.
Er waren achttien bezoekers.

11 september 1960 Charter ontvangen.
V. .Mr. .
Als V. .Mr. . hebben de afgelopen 40 jaren de L. . geleid:
Zr. . M. Mackay-Lamaison,
Zr. . J.H.B. de Munck Mortier-Leeger (tevens ere-V. . Mr. .),
Br. . H. van Marle,
Zr. . N.J.J.H. de Munck Mortier-Bier,
Zr. . J.E. Boyer-van Rijswijck,
Zr. . D.J. Dilweg,
Zr. . C.M. Frankot-van Beek,
Br. . J. Prins,
Zr. . W.S.M. Nekkers,
Br. . W. de Rijk,
Zr. . B.G. Bergwerff,
Zr. . G. Koenderink-Plaatje,
Br. . H.F.M. Cremers,
Br. . M.J. van Doorn en
Zr. . J. Hofkamp.
Heeft de L. . markante leden gehad die een aparte vermelding verdienen en zo ja welke en waarom?
Zr. . M.F. Mackay - Lamaison, 30o, medeoprichtster. Zr. . J.H.B. de Munck Mortier-Leeger. Ere-V. .Mr. . in 1970. In 1975 medaille van verdienste ontvangen. Medeoprichtster. Br. . H.J. van Marle, 18o. In 1975 medaille van verdienste ontvangen.
Medeoprichter. Br. . J. Prins, 30o. Medeoprichter van A. .Ll. . Zuiderkruis, Mosam Trajectum en Lux Orientis. Br. . W. de Rijk, 30o. Heeft zeer veel materialen gemaakt voor de L. .. Br. . H. Engel, 33o. Erelid per nov. 1987. Heeft toelichtende boekjes bij de ritualen geschreven Vertegenwoordiger van de Opperraad. Br. . H.G. Surie, 33o. Erelid per maart 1985. Zr. . D.J. Dilweg. Ere-lid 1993. Medeoprichtster van A. .Ll. . Zuiderkruis, Mosam Trajectum en L. .v.V. . "het Oosten". Zr. . N.A.J.H. Bier-van Hengelaar: per mei 1970 gouden jubileum, 30o. Zr. . N.J.J.H. de Munck Mortier-Bier, erelid per 1993, in 1996 63 jaar lid, 18o.

Waar arbeidt de L. ., op welke dagen, weken en maanden?
De L. . arbeidt in het gebouw van het G. .O. . van de Nederlanden aan de Rijkmanstraat 10 te Deventer. Gearbeid wordt minimaal tweemaal per maand op de woensdagavonden, te weten de tweede en de vierde woensdag van de maand. De L. . werkt van september tot aan de viering van het zomer St. Jan.
In de zomer van 1997 werd de werkplaats verplaatst naar het O.°. Zutphen.